Algemene Voorwaarden van Babyshop Bambineke.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Babyshop Bambineke. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Babyshop Bambineke.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Babyshop Bambineke behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Babyshop Bambineke erkend. Babyshop Bambineke garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Babyshop Bambineke bestellingen tenminste binnen 12 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Babyshop Bambineke zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Babyshop Bambineke geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.3. Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, incl. BTW en zijn excl. verzendkosten. Binnen NL zijn de verzendkosten € 3,99 en naar België € 7,50. Vanaf een bestelbedrag van € 75,00 rekenen we geen verzendkosten.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Babyshop Bambineke heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Babyshop Bambineke. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en voldoende gefrankeerd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkeren. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Babyshop Bambineke verkoopt kleding en cadeau artikelen in het luxere segment. Bij terugsturen van producten wordt dan ook verwacht dat de klant deze producten zorgvuldig heeft behandeld en ingepakt. Verkreukelde producten accepteren we niet. Een product wordt alleen terug genomen indien het zonder enig probleem weer als nieuw in de webshop verkocht kan worden. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald, draagt Babyshop Bambineke er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


5. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Babyshop Bambineke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Babyshop Bambineke. Babyshop Bambineke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Babyshop Bambineke respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Babyshop Bambineke maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Bij laatste nieuwtjes zijn instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Babyshop Bambineke deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Babyshop Bambineke. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Babyshop Bambineke schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door Babyshop Bambineke gegrond worden bevonden, zal Babyshop Bambineke naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Babyshop Bambineke en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Babyshop Bambineke tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Babyshop Bambineke gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Babyshop Bambineke voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Babyshop Bambineke zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden Babyshop Bambineke slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Babyshop Bambineke gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Babyshop Bambineke kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Babyshop Bambineke en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Babyshop Bambineke op haalbaarheid is beoordeeld. Babyshop Bambineke behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Babyshop Bambineke gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is verboden om foto\\\\\\\`s en afbeeldingen, zonder toestemming van de website te gebruiken.


10. Overmacht

Babyshop Bambineke is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leverancieren en/of fabrikanten van Babyshop Bambineke alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Babyshop Bambineke behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Babyshop Bambineke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Babyshop Bambineke bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.11.


11. Aansprakelijkheid

Babyshop Bambineke is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
De klant gaat met bovenstaande voorwaarden van Babyshop Bambineke akkoord als de online bestelling geplaatst is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Babyshop Bambineke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel